Công bố chiến lược phát triển ngành ô tô: Vẽ mục tiêu... cho có