Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính của Việt Nam đã giảm từ mức 88% năm 2006 xuống còn 85% trong năm 2007...