Ban QLDA giao thông nông thôn Đà Nẵng mời thầu xây dựng dự án cầu Khe Răm. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 25/7 đến 10/8/2011. Địa điểm tại Ban QLDA giao thông nông thôn Đà Nẵng, số 171 đường An Dương Vương, TP.Đà Nẵng. P.V