(HNM) - Bộ Tài chính vừa ra quyết định ban hành 6 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3), được áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.