(ĐCSVN) – Ngày 12/1 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX. Dự Hội nghị có các đại biểu làm công tác dân vận ở các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành trong cả nước.

Ngày 3/11/2009, Bộ Chính trị khóa X đã ra Kết luận 57 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", về "công tác dân tộc" và "công tác tôn giáo". Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Trung ương đã có hướng dẫn thực hiện Kết luận này với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng và cán bộ, đảng viên về mục tiêu, quan điểm, chủ trương và các giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị 7 khóa IX và những nội dung mới trong Kết luận 57 của Bộ Chính trị. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền liên hệ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình để có các biện pháp thiết thực, cụ thể, phát huy những ưu điể, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", về "công tác dân tộc", về "công tác tôn giáo". Đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa IX gắn với kết hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 57 Bộ Chính trị. Hướng dẫn của Ban dân vận nêu rõ, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nêu cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, chính quyền Nhà nước các cấp, củng cố lòng tinh trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ VN, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau Hội nghị này, các bộ, ban, ngành, địa phương sẽ tổ chức quán triệt ở cấp mình để sớm rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa IX gắn với kết hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 57 Bộ Chính trị.