Nếu trả lời đúng 7/7 câu, bạn quả là người có óc quan sát nha.

Đâu là logo thật của Pepsi?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 1

Đâu là logo thật của Lacoste?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 2

Đâu là logo thật của Pizza Hut?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 3

Đâu là logo thật của Adidas?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 4

Đâu là logo thật của Subway?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 5

Đâu là logo thật của HP?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 6

Đâu là logo thật của Instagram?

Ban co the nhan dang logo dung chuan? (3) - Anh 7

Ốc Sên