Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, kinh doanh thua lỗ, mất hết vốn Nhà nước, không đủ điều kiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sẽ phải tiến hành cơ cấu nợ để chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Trường hợp không sắp xếp được theo các hình thức trên, sẽ tiến hành bán doanh nghiệp hoặc phá sản mà không cấp bổ sung vốn. Đây là một trong những điểm chính của văn bản hướng dẫn Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi cac doanh nghiệp nhà nước vừa được ban hành. Theo đó, các công ty Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa, đến ngày 1/7 tới chưa có quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Về tên gọi và chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giữ nguyên tên như khi là công ty Nhà nước. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thêm loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn. Về chủ sở hữu: công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi chủ sở hữu là Nhà nước. Về kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, căn cứ vào từng doanh nghiệp và lĩnh vực chủ sở hữu cần giám sát mà cử kiểm toán viên có trình độ chuyên môn thích hợp nhưng ít nhất phải có một kiểm soát viên chuyên trách về lĩnh vực tài chính kế toán doanh nghiệp. Trước ngày 15/7 này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty Nhà nước phải báo cáo Thủ tướng kết quả chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải báo cáo các biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài mất hết vốn Nhà nước, tiến độ cổ phần hóa công ty Nhà nước, tiến độ xử lý đối với doanh nghiệp thực hiện giải thể hoặc phá sản đến ngày 30/6 năm nay./. (TTXVN/Vietnam+)