Ngày 18-4, tại Hà Nội, Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên toàn thể lần thứ tư. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dự.

Khai mạc phiên họp, đồng chí Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban Biên tập đã điểm lại quá trình chuẩn bị báo cáo Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của QH, Phó trưởng Ban biên tập trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, Phó trưởng Ban Biên tập trình bày dự thảo báo cáo Những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; các thành viên Ban Biên tập đã thảo luận, cho nhiều ý kiến vào dự thảo hai báo cáo nói trên, nhất là những định hướng lớn sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phù hợp tình hình giai đoạn phát triển mới, bảo đảm tính ổn định lâu dài, tạo sức bật cho sự phát triển của đất nước.