Chính phủ đã quan tâm hơn đến việc quản lý luồng vốn gián tiếp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Thông báo số 91/TB-VPCP đã chỉ đạo các cơ quan thống nhất các giải pháp nhằm kiểm soát tốt luồng vốn ngắn hạn, kể cả đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.