Giám đốc sai cô thư ký viết cho một bài phát biểu dài khoảng 20 phút để ông trình bày trong lễ tổng kết cuối năm. Từ buổi lễ trở về, ông giám đốc cáu kỉnh:

- Sao cô lại soạn bài phát biểu dài đến một giờ? Hơn một nửa số khách tham dự đã bỏ về trước khi tôi phát biểu xong.

- “Em soạn bài dài 20 phút mà” cô thư ký ngơ ngác đáp. “Em còn kẹp thêm 2 bản sao của bài phát biểu phòng trường hợp sếp làm mất 1 bản”.