(ĐCSVN) - Nhìn lại chặng đường lịch sử dân tộc từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) đến nay, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quan trọng chứng tỏ sự đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập, lãnh đạo tổ chức xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định tính tất yếu phải tổ chức và lãnh đạo quân đội, sử dụng quân đội làm công cụ bạo lực nòng cốt sắc bén cho toàn dân đánh giặc, giải phóng dân tộc và bảo vệ cách mạng sau này. Chánh cương, Sách lược vắn tắt thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930) đã chỉ rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Phương pháp cách mạng là tiến hành bằng bạo lực cách mạng, dùng sức mạnh của quần chúng có tổ chức để đánh đổ đế quốc và tay sai, lập nên chính phủ công nông binh và “tổ chức ra quân đội công nông”(1). Đây là quan điểm cơ bản đầu tiên của Đảng đặt nền tảng cơ sở lý luận trực tiếp hình thành chủ trương, đường lối tổ chức xây dựng quân đội cách mạng, kiểu mới của nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Đến Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, tháng 10-1930, Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương "lập quân đội công nông", “tổ chức đội tự vệ của công nông hội”. Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng chỉ rõ: “Mục đích của Đảng là lãnh đạo quần chúng võ trang bạo động. Vậy nên ngay từ bây giờ Đảng phải tổ chức bộ quân sự của Đảng”(2). Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất (1935), Đảng ta đã khẳng định rõ lập trường dứt khoát, có tính nguyên tắc xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo tổ chức xây dựng quân đội. Đó là, Công nông cách mạng tự vệ đội đặt dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân ủy của Đảng Cộng sản; luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản trong tự vệ thường trực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trong cao trào cách mạng 1930-1931 đã ra đời các đội tự vệ công nông. Như đội tự vệ của công nhân đồn điền Phú Riềng (2-1930), của công nhân nhà máy sợi Nam Định (3-1930) và Đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Những năm 1939-1945, các Đội Du kích Bắc Sơn, Quân du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Du kích Ba Tơ lần lượt ra đời. Đến cuối tháng 10-1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về Hà Quảng, Cao Bằng. Sau khi nghe các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh báo cáo về phong trào cách mạng ở trong nước, Người chỉ đạo: Bây giờ nên tập hợp những cán bộ, chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất, tổ chức thành một đội vũ trang để hoạt động. Khi thành lập đội phải có lời thề danh dự, thành lập xong ra quân hành động có tính chất quần chúng. Trận đầu, mặc dù đội quân mới thành lập, còn non yếu, nhưng phải chiến thắng. Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Đội được tổ chức, biên chế gồm 34 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo. Đồng chí Hoàng Sâm là Đội trưởng; đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Vũ khí chủ yếu là gậy tầm vông, súng kíp. Chỉ hai ngày sau khi thành lập, Đội đã ra quân, giành thắng lợi tại hai trận đánh đầu tiên: Trận Phai Khắt (24-12) và trận Nà Ngần (25-12-1944) mở ra truyền thống đánh giặc anh dũng kiên cường, chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam có một quân đội kiểu mới - quân đội của dân, do dân, vì dân, mang bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc lịch sử, với âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, đặc biệt là âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta, hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ mất phương hướng chiến đấu, xa rời mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới “phi chính trị hóa quân đội” và “vô hiệu hóa quân đội”. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng và âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của kẻ thù, các cấp, các ngành và các đơn vị trong quân đội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta, thiết thực góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm cho Quân đội luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực tế lịch sử đã chứng minh, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, quân đội của triều đình nhà Nguyễn cũng như các lực lượng vũ trang của nhân dân (điển hình là đội quân do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo) có tinh thần chiến đấu kiên cường nhưng cuối cùng đều chịu thất bại trước đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng thì Quân đội nhân dân Việt Nam mới có mục tiêu chiến đấu, đường lối xây dựng, nghệ thuật quân sự đúng đắn và sức mạnh lập nên những chiến công lừng lẫy, cùng nhân dân cả nước làm cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công; tiếp đó là làm nòng cốt cho lực lượng toàn dân tộc đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp (1945-1954) và cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ (1954-1975), hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Từ sau năm 1975 đến nay, Quân đội ta tiếp tục hoàn thành thắng lợi vẻ vang nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giai đoạn cách mạng hiện nay, quán triệt tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta là lực lượng chính trị đặc biệt có nhiệm vụ làm nòng cốt cho toàn dân chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, hoạt động của quân đội là hoạt động có tính chất đặc thù quân sự, lao động của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta là lao động đặc biệt, thường xuyên diễn ra trong điều kiện khó khăn, gian khổ, ác liệt, phức tạp; đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có sự kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, linh hoạt nhận thức đúng đối tác và đối tượng tác chiến, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý chí quyết tâm cao thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy, có kỷ luật tự giác và nghiêm minh, tinh thần quả cảm hi sinh, biết đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Quân đội ta hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó sẽ góp phần quan trọng xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội tồn tại, trưởng thành vững mạnh sẽ là điều kiện căn bản để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch, bảo đảm đất nước phát triển ổn định trong môi trường hòa bình. Quân đội ta chỉ có thể tồn tại, phát triển và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Quân đội luôn tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Dứt khoát Đảng Cộng sản Việt Nam không nhường quyền, hoặc phân quyền lãnh đạo Quân đội cho một lực lượng chính trị hay một cá nhân nào khác. Đây là bài học sâu sắc rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa của các nước trên thế giới, đó cũng là nguyên nhân quan trọng hàng đầu, là nguyên tắc cơ bản và niềm tin gửi gắm quân đội của nhân dân vào Đảng, xuyên suốt quá trình hình thành, phát triển, chiến thắng của Quân đội ta. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được thực hiện trực tiếp không thông qua một khâu trung gian, một tổ chức trung gian nào, nhằm đảm bảo cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Đó là sự lựa chọn đúng đắn, là niềm tin của nhân dân gửi gắm vào Đảng. Để thực hiện tốt vai trò của mình, Đảng xác định lãnh đạo toàn diện quân đội, trên mọi lĩnh vực hoạt động, mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, mọi lực lượng, mọi đơn vị quân đội. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng lãnh đạo quân đội bằng cơ chế và phương thức thích hợp, đồng thời luôn coi trọng hoàn thiện cơ chế lãnh đạo cho phù hợp với sự phát triển của tình hình xây dựng và chiến đấu của quân đội trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đảng lãnh đạo quân đội bằng đường lối chính trị, quân sự, thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện mới hiện nay, để thực hiện kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, đập tan âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, trước hết Đảng cần quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội; Thường xuyên tăng cường hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong toàn quân; giáo dục bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng, của Quân đội; tiếp tục giáo dục, quán triệt Nghị quyết số 51/NQ-TW (20-7-2005) của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội; chú trọng chăm lo xây dựng cán bộ chủ trì các cấp về bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, đề cao phẩm chất đạo đức cách mạng để họ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thường xuyên xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở trong các tổ chức đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mỗi đơn vị, nhằm tạo nên sự thống nhất cao về mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn quân. Giáo dục, cảm hóa, giác ngộ cách mạng cho mọi công dân Việt Nam dù xuất thân từ thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo nào khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ quân đội thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, bảo vệ, nuôi dưỡng. Hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu, Quân đội ta đã không ngừng phát triển và trưởng thành, càng đánh càng mạnh và trở thành một quân đội có đầy đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta là sức mạnh tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó tiềm lực chính trị tinh thần giữ vai trò quyết định nhất, nhưng tiềm lực khoa học nghệ thuật quân sự, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần là những yếu tố quan trọng không thể thiếu và là những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Quân đội, Đảng ta đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam lên một bước mới, hình thành được những vấn đề cơ bản hệ thống lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại, trên cơ sở vừa kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật quân sự của các nước khác; nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần của nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo yêu cầu xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội. Đảng đã lãnh đạo xây dựng, phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam với quan điểm một Quân đội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, cứu nước, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện tình hình thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như vũ bão, các nước ra sức ứng dụng nhanh chóng thành tựu khoa học công nghệ vào trong lĩnh vực quốc phòng, phát triển mạnh các loại vũ khí công nghệ cao. Thực tiễn các cuộc chiến tranh ở Nam Tư, I-Rắc, Apganistan và các cuộc diễn tập quân sự, tập trận của các nước vừa qua cho thấy, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự như của Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây đã được hiện đại hóa và thay thế bằng một thế hệ vũ khí mới “vũ khí kỹ thuật tinh vi, tinh khôn”. Sự phát triển vũ khí kỹ thuật kéo theo thay đổi nghệ thuật quân sự, phương thức tiến hành chiến tranh, phương thức tác chiến, cách đánh của các đơn vị quân đội các nước nói chung. Điều đó đặt ra cho Đảng ta phải quan tâm lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, trong đó cần đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, nghiên cứu tổng kết các trận đánh, các cuộc luyện tập, diễn tập của các đơn vị trong Quân đội ta; nghiên cứu thực tiễn các cuộc chiến tranh, các cuộc diễn tập quân sự, tập trận vừa diễn ra trên thế giới gần đây để làm cơ sở khoa học cho Quân đội thực hiện chiến lược quân sự bảo vệ Tổ quốc, bổ sung và phát triển nghệ thuật chiến dịch, nghệ thuật chiến thuật trong tình hình mới. Đồng thời, Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng tiềm lực khoa học kỹ thuật công nghệ, hậu cần của nền quốc phòng toàn dân, lãnh đạo nền công nghiệp quốc phòng phát triển các loại trang bị vũ khí, kỹ thuật, hậu cần đảm bảo cần thiết và phù hợp với các chức năng nhiệm vụ của Quân đội (đội quân vừa chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa lao động sản xuất và làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước), phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ở các đơn vị Quân đội ta hiện nay. Hiện nay, trong điều kiện mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến của các đơn vị quân đội chống địch xâm lược, chủ động đánh địch, ngăn chặn, vô hiệu hóa các cuộc tiến công của địch từ xa, kết hợp với chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Vận dụng sáng tạo các kết quả nghiên cứu trong mấy năm vừa qua về các hình thức tác chiến ở địa hình rừng núi, đồng bằng, đô thị, ven biển trong huấn luyện, luyện tập, diễn tập quân sự và các hình thức tác chiến hiệp đồng quân binh chủng chống đổ bộ đường không, chống địch tiến công đường biển. Đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (22-9-2008) của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 152/2007/NĐ-CP (10-10-2007) của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Nghiên cứu phổ biến kinh nghiệm về kết hợp sử dụng các loại vũ khí thô sơ, phương tiện sản xuất kinh doanh từ các thành phần kinh tế với các loại vũ khí hiện đại của quân đội trong tác chiến của các đơn vị chủ lực và trong tác chiến khu vực phòng thủ. Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tổ chức xây dựng, trưởng thành và có bề dày kinh nghiệm chiến đấu theo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quân sự của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định Quân đội ta ra đời, trưởng thành và chiến thắng. Hiện nay, công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng Quân đội và nhân dân ta rất tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm bảo đảm cho Quân đội phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, luôn luôn xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"./. -------------------- 1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, H, 2002, tr 1. 2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, H, 2002, tr 116.