Vào năm 1955, khi Lê Đình Duyên làm quận trưởng Duy Xuyên đã liên kết với các địa chủ ác ôn, phản cách mạng… hình thành nên bộ máy tay sai với tên gọi “Hội đồng hương chính xã”. Với khẩu hiệu “Tố Cộng là quốc sách”, “Diệt Cộng là yêu nước”… chúng thẳng tay đàn áp những người kháng chiến.