TT - Tôi rất tâm đắc với cách so sánh của nhà báo Quang Thiện trong bài viết nói trên, rằng những người đang tích cực đấu tranh chống tham nhũng là "những bạch cầu của xã hội".