Trong các ngày 22 đến 25/12/2015, Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị công tác Mặt trận năm 2015 và tuyên truyền nghị quyết 15 Đảng bộ tỉnh.

Tham gia hội nghị có gần 700 người, là cán bộ chuyên trách công tác MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ các xã phường thị trấn, trưởng ban công tác Mặt trận khóm, ấp, khu vực.

Các cán bộ Mặt trận các cấp được tập huấn về nghiệp vụ công tác Mặt trận, trong đó nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận; triển khai 3 cuộc vận động lớn của Mặt trận là: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Quốc Trung