Đây là đơn vị hành chính đầu tiên ở nước ta hoàn thành bộ thủ tục hành chính chung cho cấp huyện và xã.

Chiều 28/7 tại tỉnh Bắc Giang, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và xã. Tại lễ công bố, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao cho đại diện 10 huyện và xã trong tỉnh bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho huyện và xã, trong đó ở cấp huyện có 14 lĩnh vực với 314 thủ tục cần thiết, cấp xã có 12 lĩnh vực và 180 thủ tục cần thiết. Đối với từng xã, con số này có thể tăng hoặc giảm, nhưng quan trọng là dù ở đâu cũng đều thống nhất thủ tục cần thiết đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính. Hiện nay, số thủ tục hành chính đang thực hiện tại Bắc Giang hơn 2.151 thủ tục. Sau lễ công bố này, tỉnh chỉ đạo các ban ngành chức năng rà soát lần cuối 1.650 thủ tục để công bố vào ngày 20/8 tới theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án 30 của Chính phủ. Từ kinh nghiệm của Bắc Giang, Ban chỉ đạo Đề án 30 của Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, thành phố hoàn thành công bố các thủ tục hành chính giai đoạn 1 trước ngày 20/8./. Theo VTV