UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đưa ra dự thảo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý.

Dự thảo lần này có nêu rõ một số điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự thảo quy định đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành mà hiện chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, chưa bầu ban quản trị, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Ba Ria - Vung Tau ra dieu kien de to chuc hoi nghi nha chung cu - Anh 1

Dự thảo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang được đưa ra lấy ý kiến.

Trường hợp không xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực, UBND cấp phường nơi có nhà chung cư có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Đối với chung cư không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu thực hiện theo Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Trường hợp hội nghị nhà chung cư do UBND cấp phường tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 13 và Khoản 6 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD mà vẫn không bầu được ban quản trị, thành viên ban quản trị, trưởng ban hoặc phó ban quản trị, UBND cấp phường trình UBND cấp huyện ban hành quyết định chỉ định ban quản trị nhà chung cư trong thời gian chờ hội nghị nhà chung cư bầu ban quản trị.

Trường hợp hội nghị nhà chung cư do UBND cấp phường tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD mà vẫn không biểu quyết thông qua được mức giá dịch vụ nhà chung cư, UBND cấp phường thông báo giá dịch vụ nhà chung cư trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp, chờ hội nghị nhà chung cư thông qua giá dịch vụ nhà chung cư. Mức giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp phường thông báo áp dụng trong khung giá theo quy định tại Điều 4 quy định này.

Ngoài ra, dự thảo còn có một số quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành; kinh phí quản lý vận hành; trông giữ xe và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mức giá tối đa cho chung cư có thang máy là 8.000 đồng/tháng và không thang máy là 6.000 đồng/tháng. Mức giá tối thiểu cho chung cư có thang máy là 4.500 đồng/tháng và không thang máy là 3.000 đồng/tháng.

Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến trước toàn nghành và nhân dân trước khi chính thức ban hành.

N.Vũ