Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã kết thúc ngày 4/12 tại Hà Nội. Những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn này sẽ được nêu tại Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) diễn ra trong ngày 6 và 7/12.