Hồ Chí Minh

...Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều. ------------------------------------------------------ - Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG H1995, tập 5, trang 243 (*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.