1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 2. Mã chứng khoán giao dịch: B82 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.377.000 CP (tương đương 45,9% trên tổng vốn điều lệ). 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Lê Ngọc Hoa 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 6. Chức vụ NCLQ nắm giữ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 53.366CP 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng sở hữu 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/09/2010 đến ngày 22/11/2010