Ngày 16/04/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được công văn số 351/CTY của CTCP 482 thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2008 từ ngày 21/04/2008 được chuyển sang ngày 27/04/2008.