Ông Lê Hòa Nguyễn, Giám đốc CTCP 482 (HNX: B82) thông báo chỉ mua được 5,100 cp, nâng sở hữu lên thành 50,208 cp B82.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hòa Nguyễn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: B82
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45,108 CP (tỷ lệ 1.5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50,208 CP (tỷ lệ 1.67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Bận đi công tác nên không thực hiện giao dịch được
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/10/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2013.

HNX