(NDHMoney) Sàn Hà Nội vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS - HNX).

Từ ngày 19/10 - 14/12/2010, ông Tô Xuân Thanh - Người liên quan đến cổ đông nội bộ của AVS đăng ký mua 500.000 cổ phiếu để cơ cấu danh mục đầu tư. Trước khi thực hiện giao dịch cổ đông này không nắm cổ phiếu nào. Được biết, từ ngày 27/8 - 4/10/2010, ông Tô Xuân Thanh đã đăng ký ''lướt sóng'' 500.000 cổ phiếu, tuy nhiên chỉ bán 500.000 cổ phiếu và chưa mua cổ phiếu nào.