Kể từ ngày 28/3/2008, hệ thống ATM của Agribank sẽ kết nối thanh toán với thẻ MasterCard...