Năm nay ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cần Thơ tất bật hơn vì có thêm sự kiện kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014.

Đèn đường nghệ thuật mừng 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

10 năm qua, Thành phố biểu dương, khen thưởng kịp thời 52.000 gương điển hình tiêu biểu trong công tác phòng chống, bài trừ văn hóa độc hại; hơn 248.000 gia đình văn hóa; 595 ấp, khu vực văn hóa và 47 xã, phường, thị trấn văn hóa. Ánh sáng văn hóa làm chuyển biến nhận thức và hành động của các hộ dân. Người dân tích cực hơn trong phát triển sản xuất, tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo. Sau 10 năm, tỉ lệ hộ nghèo hiện nay còn 4,19%.

Chặng đường 10 năm phát triển, ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cần Thơ gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, chính vì vậy đã tạo nên những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa trong mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chăm lo giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa Việt cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cần Thơ nhận định: Ngay từ những năm 1977, Cần Thơ đã sớm xây dựng nếp sống văn hóa mới, xem đó là 1 trong 4 mặt hoạt động của văn hóa cơ sở. Sau khi thành lập thành phố Cần Thơ, Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố đến năm 2020, trong đó ban hành 5 tiêu chí về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị. Qua đó xuất hiện những tấm gương người tốt, việc tốt có tác động tích cực đến cộng đồng, làm cho môi trường xã hội ngày càng chuyển biến tốt hơn theo phương châm "lấy hoa thơm, át cỏ dại”. Nhân dân ở các khu dân cư (KDC) đoàn kết giúp nhau trong sản xuất và đời sống, hình thành những mô hình, điển hình vươn lên làm giàu chính đáng.

Các xã, phường, các KDC hình thành những thiết chế văn hóa, thành lập các nhà văn hóa xã. Các ấp, khu vực có nhà thông tin tổ chức họp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sinh hoạt qui ước ở KDC. Nhân dân ở các khu dân cư nhắc nhở nhau thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đã hạn chế và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tiết kiệm chi phí và thời gian. Ngành Văn hóa chú trọng chỉ đạo duy trì phát triển nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer; tiếp thu có chọn lọc, nêu phương châm kết hợp "giữa xây và chống”, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, trong đó ra sức xây dựng các loại hình nghệ thuật truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của vùng sông nước Cần Thơ. Thành phố đã kết hợp lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng 5 chuẩn mực người Cần Thơ trên cơ sở 5 đức tính của con người Việt Nam mới; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị… Tất cả các phong trào đã và đang được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng vào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Hiện TP. Cần Thơ có bảo tàng quy mô lớn, trung tâm văn hóa- nhà hát khang trang, hệ thống thư viện, thiết chế văn hóa rộng khắp và phong phú. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp. Thường xuyên tổ chức giao lưu, hội thi, hội diễn đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 85/85 xã, phường, thị trấn TP. Cần Thơ đã hình thành 199 CLB, đội, nhóm đờn ca tài tử, thường xuyên phối hợp tổ chức liên hoan đờn ca tài tử, hát ru, hát dân ca, hò vè…

Điểm nổi bật của thành phố Cần Thơ trong 10 năm qua là quan tâm phát huy di sản văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục di sản văn hóa trong học đường và trong cộng đồng. Ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cần Thơ có 13 đề tài nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể và lập 14 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa các cấp. Khoa Sân khấu cải lương, nhạc cụ dân tộc hoạt động chất lượng. 4 năm liên tục đoạt giải "Chuông vàng vọng cổ toàn quốc”, khẳng định vị thế trong khu vực ĐBSCL.

Đến cuối năm 2013, Cần Thơ có 23 di tích được xếp hạng trong đó có 10 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 13 di tích cấp thành phố, 220 công trình kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo của 3 dân tộc Kinh, Hoa Khmer. Thành phố cũng đã xây dựng được 22 mô hình văn minh đô thị; đón nhận xếp hạng 24 khu di tích lịch sự văn hóa cấp quốc gia và cấp thành phố. Các điểm chùa, nhà thờ, cơ sở tôn giáo trở thành tụ điểm sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Nhiều dự án và các đề tài đã phát triển và bảo tồn văn hóa, đồng thời khuyến khích các công trình nghiên cứu văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa vật thể, phi vật thể. Di sản văn hóa nghệ thuật đờn ca tài tử vừa được Unesco công nhận di sản phi vật thể của nhân loại thực sự là niềm vui không chỉ của người dân Cần Thơ. Điều này sẽ góp phần hình thành các nhóm ca, định hình đờn ca tài tử với nhiều kỹ thuật đa dạng làm phong phú thêm đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân.

LQ