Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án "Phòng tránh HIV/AIDS và chăm sóc hỗ trợ trẻ em và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên cộng đồng", với trị giá 650 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Anh.