Hanoinet - Đây là sự hợp tác giữa Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh với tổ chức Save the children UK (SC-Anh).