(Chinhphu.vn) - Năm 2012, dư nợ cho vay của Ngân hàng NNPTNT (Agribank) được điều chỉnh mạnh về cơ cấu để tập trung cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng 37.082 tỷ đồng so với cuối năm 2011 với tốc độ tăng 13,1%, chiếm tỷ trọng gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay theo các chương trình đều tăng trưởng tốt như: cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 23.931 tỷ đồng, tăng 3.419 tỷ đồng (16,8%) so với cuối năm 2011; cho vay ngành lương thực 15.887 tỷ đồng, tăng 1.890 tỷ đồng (13,5%); cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê 9.917 tỷđồng, tăng 1.359 tỷ đồng (15,9%); cho vay chăn nuôi 59.412 tỷ đồng, tăng 12.161 tỷ đồng (25,7%)…

Vũ Trọng