CBTT thành viên Hội đồng quản trị bị tam giữ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:

Tài liệu đính kèm: ABT: CBTT thành viên Hội đồng quản trị bị tam giữ