(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo, ngày 28/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã ABI - UPCOM).

Theo đó, tháng 3/2011, ABI sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 nhằm thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, quyết toán Ngân sách của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, sửa đổi Điều lệ Công ty, chi trả cổ tức năm 2010, đưa ra chỉ tiêu kinh doanh năm 2011, dự toán ngân sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát... Dự kiến, đại hội được tổ chức tại khách sạn La Thành - Hà Nội.