(Vietstock) - CTCP Thủy sản Mê Kông (HOSE: AAM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2010 với lợi nhuận sau thuế đạt 8.2 tỷ đồng, giảm 43.7% cùng kỳ trước; lũy kế 9 tháng đạt 35.87 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 9 tháng cũng giảm hơn 11%; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đến cuối tháng 9 là 3,163 đồng. Trong khi đó, chỉ tiêu này năm ngoái là 5,016 đồng. Về doanh thu thuần, AAM đạt 123.1 tỷ đồng, giảm 20.86% cùng kỳ 2009; lũy kế 9 tháng đạt 355.3 tỷ đồng, giảm nhẹ với 3.47%. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng của AAM đạt 21.62 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2009 (42.37 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 09, AAM đã thực hiện được 67.43% tổng doanh thu cả năm (540 tỷ đồng); đồng thời với 41.68 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 70% chỉ tiêu cả năm (60 tỷ đồng).