(Vietstock) – Ngày 24/03, ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Thủy sản Mekong (HOSE: AAM) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, trong đó doanh số 550 tỷ đồng, lãi trước thuế 51 tỷ đồng và cổ tức dự kiến duy trì ở mức 30%.

Bên cạnh đó, AAM cũng đặt mục tiêu sản lượng chăn nuôi thủy sản đạt trên 3,400 tấn và sản lượng mặt hàng đông lạnh đạt 12,000 tấn. Năm 2011, AAM sẽ đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng 1 phân xưởng chế biến thứ 2; dành 40 tỷ đồng xây dựng bờ kè sông Hậu; 30 tỷ đồng vào ngư trường khoảng 20ha chăn nuôi cá tra thứ 2 đồng thời xây dựng xưởng chế biến xuất khẩu gạo với mức đầu tư lên đến 40 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư khoảng 104 tỷ đồng được trích từ vốn tự có của công ty và vốn vay ngân hàng. Được biết, năm 2010, AAM đạt 527.7 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 45.6 tỷ đồng và cổ tức ở mức 30%.