CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức 12% bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011.

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Thủy sản Mekong

- Mã chứng khoán: AAM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30/05/2012