Đầu tư thủy lợi: Khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 2.665,19 tỷ đồng, bằng 69,24% kế hoạch. Cụ thể kết quả thực hiện của một số dự án như sau:

9 thang, thuc hien von xay dung co ban dat 7.636 ty dong - Anh 1

Đầu tư thủy lợi:

Khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 2.665,19 tỷ đồng, bằng 69,24% kế hoạch. Cụ thể kết quả thực hiện của một số dự án như sau:

- Dự án Bắc sông Chu, Nam sông Mã- ADB6: Khối lượng thực hiện ước đạt 500,75 tỷ đồng;

- Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông - ADB5: Khối lượng thực hiện ước đạt 570,19 tỷ đồng;

- Dự án Phát triển nông nghiệp có tưới - WB7: Khối lượng thực hiện ước đạt 450,6 tỷ đồng;

- Dự án Quản lý rủi ro thiên tai - WB5: Khối lượng thực hiện ước đạt 266,93 tỷ đồng;

- Dự án Quản lý phát triển thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL - WB6: Khối lượng thực hiện ước đạt 589,36 tỷ đồng;

- Dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An - JCA2: Khối lượng thực hiện ước đạt 137,36 tỷ đồng;

- Dự án Giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng (ADB - GMS1): Khối lượng thực hiện ước đạt 228,02 tỷ đồng;

- Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường miền Trung: Khối lượng thực hiện ước đạt 330,46 tỷ đồng;

Đầu tư nông nghiệp

Khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 670,81 tỷ đồng, bằng 58,43% kế hoạch, giải ngân ước đạt 525,42 tỷ đồng, bằng 45,77% kế hoạch. Kết quả thực hiện một số dự án như sau:

- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc: Khối lượng thực hiện ước đạt 345,97 tỷ đồng;

- Dự án QSEAP: Khối lượng thực hiện ước đạt 101,74 tỷ đồng;

- Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 2: Khối lượng thực hiện ước đạt 110,38 tỷ đồng;

- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên: Khối lượng thực hiện ước đạt 24,18 tỷ đồng;

- Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT): Khối lượng thực hiện ước đạt 49,46 tỷ đồng;

Đầu tư lâm nghiệp

Khối lượng thực hiện 9 tháng ước đạt 365,11 tỷ đồng, bằng 93,62% kế hoạch, giải ngân ước đạt 325,66 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch. Kết quả thực hiện một số dự án như sau:

- Dự án JCA2 lâm nghiệp: Khối lượng thực hiện ước đạt 282,15 tỷ đồng;

- Dự án Phát triển lâm nghiệp tại Hòa Bình, Sơn La: Khối lượng thực hiện ước đạt 23,23 tỷ đồng;

- Dự án Phát triển lâm nghiệp và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc Tây Nguyên: Khối lượng thực hiện ước đạt 41,84 tỷ đồng;

- Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm khí thải KFW8: Khối lượng thực hiện ước đạt 12,25 tỷ đồng. (Còn nữa)