Trong nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng...

7 nhiem vu quan trong huong toi Dai hoi Doan toan quoc - Anh 1

Đại hội X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội; chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn và Quy chế cán bộ đoàn; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội; bảo đảm những điều kiện cần thiết để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ; Ban chấp hành T.Ư Đoàn tích cực theo dõi, chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thời gian tiến hành đại hội đoàn cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I-2017 đến đầu quý IV-2017; tổ chức Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 12/2017; Ban Dân vận T.Ư chủ trì, phối hợp với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.