Từ tháp cao nhất ở Dubai đến bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Newyork, những kiến trúc tiêu biểu nhất...