(HNM) - Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay tỷ lệ đô thị có quy hoạch chung xây dựng đạt 100%; trong khi tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đạt 55% và tỷ lệ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 25%.

Tại khu vực nông thôn, tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch chung là 68%, trong đó Đồng bằng sông Hồng đạt tỷ lệ cao hơn trung bình là 79%, Bắc Trung bộ là 88%. Bốn tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, An Giang, Đà Nẵng cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết khu vực sản xuất và điểm trung tâm xã. Khu vực Nam Trung bộ đạt thấp hơn tỷ lệ trung bình, chỉ được 28%; Đông Nam bộ đạt tỷ lệ 41%, Tây Nguyên 61%... Bốn tỉnh đạt dưới 10% là Điện Biên, Sơn La, Bình Định, Bình Phước.