Sẽ đầu tư 61.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020 để thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng,...

61.000 ty dong bao ve va phat trien rung tu 2016-2020 - Anh 1

* Vốn đầu tư phát triển khoảng 9.000 tỷ

Sẽ đầu tư 61.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020 để thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Cty nông, lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/11/2016.

Hỗ trợ đầu tư và đặt hàng đối với các Cty nông lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích như sau:

+ Hỗ trợ đối với trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:

Mức vốn kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 30 triệu đồng/ha; mức đầu tư cụ thể được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phần vốn vượt mức vốn được giao, chủ rừng lồng ghép và huy động, sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

+ Giao kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ công ích:

Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên chưa đến thời kỳ khai thác do công ty nông, lâm nghiệp trực tiếp quản lý được hỗ trợ chi phí khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng mức khoán bằng 50% so với mức bình quân khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng cho hộ gia đình, cá nhân và các cộng đồng.

Hỗ trợ xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng, các công trình phòng chống cháy rừng, nhà tập thể cho người lao động.

+ Cơ chế đầu tư thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg như sau:

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư gồm ngân sách TƯ và ngân sách địa phương. Căn cứ vào quy định tại Quyết định này, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn thu từ bán cây đứng, thuế tài nguyên rừng, tiền thu từ xử phạt các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nguồn thu được để lại từ các nhà máy thủy điện và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm nguồn vốn thực hiện tại địa phương. Ngoài ra còn nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác có cùng mục tiêu.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Quyết định này khoảng 61.000 tỷ đồng, trong đó huy động các thành phần kinh tế khác 45.000 tỷ đồng (chi trả dịch vụ môi trường rừng 8.000 tỷ đồng; tín dụng 10.000 tỷ đồng; vốn của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 27.000 tỷ đồng).

Vốn nhà nước: Vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước khoảng 9.000 tỷ đồng (ngân sách trung ương 8.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng); vốn sự nghiệp kinh tế 5.115 tỷ đồng, vốn ODA 3.000 tỷ đồng.