Sau khi thuê xe thồ chở Lộc xuống Bảo Đại, Bình hỏi số điện thoại di động của bố Lộc, liên lạc đòi chuộc 50 triệu đồng.