Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay (27/8), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

CôngThương - Đây là dịp để nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn những nội dung trong bản Di chúc của Người đồng thời đánh giá lại những kết quả của chặng đường 45 năm thực hiện Di chúc.

Di chúc của Bác chính là tâm nguyện cuối cùng mà Người để lại cho hậu thế sau này. Bản Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện; vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Qua Di chúc, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, nhân cách lớn của một vị lãnh tụ, một người chiến sỹ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nhân dân, phụng sự cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Báo cáo đề dẫn hội thảo của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện khẳng định, những điều căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Di chúc thật giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng và thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Chính vì vậy, bản Di chúc của Người trở thành tác phẩm bất hủ, còn chính Người trở thành nhà tư tưởng lớn của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi với dân tộc Việt Nam, với sự trân trọng và cảm phục của bạn bè quốc tế.

Tại hội thảo, các báo cáo của các nhà khoa học đã tập trung làm rõ những nội dung của Di chúc về các vấn đề: Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn nhân lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới; tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp cách mạng thế giới.

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đực sáng ngời của Người là bài học quý để toàn Đảng, toàn dân noi theo học tập theo như Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quang Lộc

PHẢN HỒI