Sau một thời gian nhận đơn dự tuyển, cuộc thi "Rock your passion" chuẩn bị được khởi tranh với sự tham gia của 44 nhóm rock từ khắp 3 miền.