Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 vừa bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho 53 cán bộ chủ trì các huyện, thị, thành và sở, ban, ngành của các tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Trong thời gian học tập, các cán bộ được nghiên cứu: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng; chiến lược về QP-AN và công tác quản lý Nhà nước về QP-AN; chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; những yêu cầu mới về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương và thực hành bắn súng ngắn K54... Kết quả kiểm tra, 100% cán bộ đạt loại khá, giỏi; trong đó tỉ lệ giỏi đạt 42%.