(Chinhphu.vn) - Theo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, một trường mầm non được coi là an toàn phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn.

Thứ nhất, nhà trường có Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường. Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác y tế trường học, được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích. Giáo viên, cán bộ công nhân viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Thứ hai, môi trường xung quanh trường an toàn và có hiệu quả. Tiêu chuẩn thứ ba là giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường (80% nội dung theo bảng kiểm trường học an toàn được đánh giá là đạt). Trong năm không có trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường là tiêu chuẩn thứ tư của một cơ sở giáo dục mầm non an toàn. Cũng theo quy định, nhà trường cần xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cụ thể trên cơ sở thực tế của nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trường mẫu giáo, trường mầm non; có các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, như tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích; thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích; tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đề nghị, công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích vào cuối năm học. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2010. Ngọc Hà (Nguồn: Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT)