Hanoinet - Trong 4 giáo sư, 2 giáo sư giảng qua cầu truyền hình sẽ sang Việt Nam giảng dạy ít nhất 1 tuần khi bắt đầu hoặc 1 tuần khi kết thúc chương trình.