Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng cục đang bắt đầu tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp (DN) năm 2016 nhằm thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

31 tap doan, tong cong ty vao “tam ngam” dieu tra doanh nghiep 2016 - Anh 1

31 tap doan, tong cong ty vao “tam ngam” dieu tra doanh nghiep 2016 - Anh 2

Đối tượng và đơn vị điều tra bao gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp, các hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2016 và hiện đang tồn tại; các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp.

Theo đó, cuộc điều tra này sẽ được tiến hành đối với 31 tập đoàn, tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước…

Nội dung điều tra bao gồm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư, tình hình sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.

Đối với chọn mẫu điều tra, nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 50-99 lao động. Theo đó sẽ chọn 50% số DN hoạt động trong tất cả các ngành. Tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chọn 30% số DN.

Đối với nhóm DN ngoài nhà nước có từ 10-49 lao động sẽ chọn 20% số DN hoạt động trong ngành công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, trung gian tài chính; tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng chọn 15%. Đồng thời, chọn 15% số DN hoạt động trong ngành thương mại và dịch vụ – trừ ngành bảo hiểm, trung gian tài chính. Còn ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chọn 10%.

Phương pháp điều tra thu thập số liệu theo hai hình thức: thu thập trực tiếp (điều tra viên phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp) và thu thập gián tiếp (tổ chức hội nghị tập huấn cho kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp về phương án điều tra).

Cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 3/2016. Dự kiến, tháng 11/2016 sẽ phổ biến kết quả tổng hợp nhanh và đến tháng 12/2016 sẽ phổ biến kết quả đầy đủ điều tra DN.

Mục tiêu của cuộc điều tra là nhằm Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp); Tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; Thu thập thông tin phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2015 để biên soạn chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho ngành công nghiệp thời kỳ 2016 – 2020; Thu thập thông tin phục vụ tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu trong Tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế; Đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp; Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Minh Nguyên

>>> Điều tra doanh nghiệp: Chìa khóa hoạch định chiến lược