Là kết quả từ cuộc khảo sát 1000 teen girl có độ tuổi từ 13 – 18 do Tổ chức Nữ Hướng đạo sinh của Mỹ (Girls Scouts) tiến hành.