(CafeF) - Cổ phiếu công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV giao dịch ngày đầu tiên với giá bình quân 29.600 đồng/CP.