TT(Quảng Nam) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (đề án 112) từ năm 2002 đến nay, hiện có 25 đơn vị của tỉnh "bó tay" với ba phần mềm dùng chung của đề án (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành và hệ thống thông tin kinh tế xã hội), trong đó có văn phòng UBND tỉnh và tất cả sở, ngành, huyện.