Ngày 28-4, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học xã hội cấp Nhà nước "Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới Việt Nam" - KX 02/06-10 (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổng kết hoạt động giai đoạn 2006 - 2010.

Sau bốn năm triển khai Chương trình KX 02/06-10 đã tổ chức năm nhóm đề tài với 24 đề tài nghiên cứu gồm: Năm đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học của phát triển, quản lý xã hội ở nước ta và kinh nghiệm quốc tế; 14 đề tài nghiên cứu về quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực và một số địa bàn trong nước; năm đề tài nghiên cứu về những định hướng, công cụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay. Kết quả, Chương trình đã nghiên cứu và làm rõ những cơ sở khoa học của phát triển xã hội và quản lý xã hội ở nước ta...