Đây là mục tiêu của Hội liên hiệp thanh niên và Chương trình "1 triệu giờ đồng hành" hỗ trợ Internet cho thanh niên nông thôn, thuộc dự án "Tăng cường phổ cập tin học, nối mạng tri th    ức cho thanh thiếu niên VN giai đoạn 2007-2010".