Dưới đây là 2 thí nghiệm hóa học đơn giản, tuyệt đẹp bạn có thể làm tại nhà trước sự chứng kiến của mọi người.

Video: 2 thí nghiệm hóa học tuyệt đẹp bạn có tự làm:

Nguồn video: Bright Side.